Quảng cáo tìm kiếm tại VN: Sơ khai nhưng tiềm năng